การตลาดออนไลน์ดีขึ้นเพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ขายยังไงให้ได้เงิน
รูปแบบการค้าได้ถูกปฏิวัติจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การตลาดซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของธุรกิจย่อมต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้
ข้อมูลการบริโภคและการขายสินค้า
ขายยังไงให้ได้เงิน
การจะทำธุรกิจอะไรต้องศึกษาหลายๆ อย่างให้รู้และเข้าใจในการขายและการตลาดเพราะท่านจะเจอปัญหาอะไรหลายๆ อย่างที่จะเกิดขึ้นตาม
สิ่งที่ผู้แทนขาย นักขายจำเป็นต้องทราบ
ขายยังไงให้ได้เงิน
เรื่องราวในบริษัทของตน คือบริษัทของตนมือชื่อเสียงและความเป็นมาอย่างไร คณะผู้บริหาร มีโลโก้ สโลแกนอย่างไร ขายสินค้าอะไร ร
แนวทางการขายประกันภัยประกันชีวิต
ขายยังไงให้ได้เงิน
ประโยชน์ที่ได้จากการประกันชีวิต การให้ความคุ้มครอง การให้ความคุ้มครองนี้ไม่ได้หมายความว่าจะคุ้มครองผู้เอาประกันให้รอดพ้น
การเสนอขายและการสาธิต
ขายยังไงให้ได้เงิน
การเสนอขาย คือการอธิบายให้ลูกค้าได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และผลประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะได้รับ
การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ
ขายยังไงให้ได้เงิน
การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ หรือบางที่เรียกว่า การวางแผนก่อนการขาย คือ การเตรียมการเสนอขายของพนักงานขายกระทำให้กับกลุ่มลูก
พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
ขายยังไงให้ได้เงิน
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (problem/need recognition) ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหน
การวิเคราะห์ก่อนการขาย
ขายยังไงให้ได้เงิน
หลักการพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ S W O T เป็นการประชุมถึงจุดแข้ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดต่างๆ ที่นักขายควรรู้ คือ
กระบวนการขาย
ขายยังไงให้ได้เงิน
กระบวนการขาย หมายถึงเทคนิคหรือกลวิธีหนึ่งของงานขาย  ที่จะต้องมีการวางแผนดำเนินการ ตามขั้นตอนต่างๆ กระบวนการขาย   ( Selli
การตลาดเพื่อการขายสำหรับนักขาย
ขายยังไงให้ได้เงิน
ความหมายของการขาย การขายเป็นศิลปะ ซึ่งต้องรู้จักปรับหลักการให้เหมาะสมกับสภาพของลูกค้าแต่ละคน ทุกประเภท ทุกสถานที่ ทุกสถา