สิ่งที่ผู้แทนขาย นักขายจำเป็นต้องทราบ
ขายยังไงให้ได้เงิน
เรื่องราวในบริษัทของตน คือบริษัทของตนมือชื่อเสียงและความเป็นมาอย่างไร คณะผู้บริหาร มีโลโก้ สโลแกนอย่างไร ขายสินค้าอะไร ร
แนวทางการขายประกันภัยประกันชีวิต
ขายยังไงให้ได้เงิน
ประโยชน์ที่ได้จากการประกันชีวิต การให้ความคุ้มครอง การให้ความคุ้มครองนี้ไม่ได้หมายความว่าจะคุ้มครองผู้เอาประกันให้รอดพ้น
การปิดการขาย
เทคนิคการขายสินค้า
การปิดการขาย คือ การสรุปผลการเสนอขาย เป็นเทคนิคขั้นสุดท้ายที่เร้าความสนใจของลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยความพึงพอใ
การเสนอขายและการสาธิต
ขายยังไงให้ได้เงิน
การเสนอขาย คือการอธิบายให้ลูกค้าได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และผลประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะได้รับ
การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ
ขายยังไงให้ได้เงิน
การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ หรือบางที่เรียกว่า การวางแผนก่อนการขาย คือ การเตรียมการเสนอขายของพนักงานขายกระทำให้กับกลุ่มลูก
วิธีการแสวงหาลูกค้าผู้คาดหวัง
เทคนิคการขายสินค้า
งานแสวงหาลูกค้าผู้คาดหวังจะต้องดำเนินงานอย่างมีหลักเกณฑ์ ต้องมีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ที่ขาย และม
พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
ขายยังไงให้ได้เงิน
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (problem/need recognition) ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหน
การวิเคราะห์ก่อนการขาย
ขายยังไงให้ได้เงิน
หลักการพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ S W O T เป็นการประชุมถึงจุดแข้ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดต่างๆ ที่นักขายควรรู้ คือ
เทคนิคการให้บริการสมัยใหม่
เทคนิคการขายสินค้า
ขอแนะนำให้ใช้วิธีการดังนี้ โทรศัพท์สอบถาม พบปะเยี่ยมเยือน อวยพรเทศกาลสำคัญๆ เข้าร่วมงานสำคัญๆกับลูกค้า ส่งข่าวสาร บริการ
กระบวนการขาย
ขายยังไงให้ได้เงิน
กระบวนการขาย หมายถึงเทคนิคหรือกลวิธีหนึ่งของงานขาย  ที่จะต้องมีการวางแผนดำเนินการ ตามขั้นตอนต่างๆ กระบวนการขาย   ( Selli