พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
ขายยังไงให้ได้เงิน
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (problem/need recognition) ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหน
การวิเคราะห์ก่อนการขาย
ขายยังไงให้ได้เงิน
หลักการพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ S W O T เป็นการประชุมถึงจุดแข้ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดต่างๆ ที่นักขายควรรู้ คือ
เทคนิคการให้บริการสมัยใหม่
เทคนิคการขายสินค้า
ขอแนะนำให้ใช้วิธีการดังนี้ โทรศัพท์สอบถาม พบปะเยี่ยมเยือน อวยพรเทศกาลสำคัญๆ เข้าร่วมงานสำคัญๆกับลูกค้า ส่งข่าวสาร บริการ
กระบวนการขาย
ขายยังไงให้ได้เงิน
กระบวนการขาย หมายถึงเทคนิคหรือกลวิธีหนึ่งของงานขาย  ที่จะต้องมีการวางแผนดำเนินการ ตามขั้นตอนต่างๆ กระบวนการขาย   ( Selli
การตลาดเพื่อการขายสำหรับนักขาย
ขายยังไงให้ได้เงิน
ความหมายของการขาย การขายเป็นศิลปะ ซึ่งต้องรู้จักปรับหลักการให้เหมาะสมกับสภาพของลูกค้าแต่ละคน ทุกประเภท ทุกสถานที่ ทุกสถา
กลยุทธ์การชิงชัยในการขาย
เทคนิคการขายสินค้า
กลยุทธ์การชิงชัยในการขายเพื่อจะนำมาใช้ในการชิงแชมป์ ก้าวสู่ความสำเร็จมีดังนี้ ต้องว่องไว กลยุทธ์การชิงชัยของนักขายต้องมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ขายยังไงให้ได้เงิน
จากกลยุทธ์ทางการตลาดทำให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเสมอไปดังต่อไปนี้ พฤติกรรมการซื้อมีความซับซ้อนขึ้น ระยะเวลาในการขายอาจ
ลูกค้าต้องการให้มีการสเนอขายที่ดี
เทคนิคการขายสินค้า
การเสนอขายที่ดี จะต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 4 ประการ คือ ทำให้ผู้มุ่งหวังเชื่อถือให้ได้ โดยใช้เทคนิค 2 ประการคือ 1. บุคลิก
จงขายผลประโยชน์ของสินค้ามากกว่าขายสินค้า
ขายยังไงให้ได้เงิน
สำหรับผลประโยชน์ของสินค้านั้นนักขายสามารถที่จะพูดได้บ่อยๆ ในการขายดังนี้ ประหยัด เช่น เวลา แรงงาน ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ เช