ลูกค้าของคุณซื้อตอนไหน

เวลาไหนเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะขายให้กับลูกค้าของคุณ เวลานั้นจะเป็นบางจังหวะเวลาในวงจรธุรกิจ หรือบางฤดูกาลของปี ลูกค้าของคุณซื้อเมื่อธุรกิจกำลังเติบโตหรือลดการบริการบางอย่างให้มีความเหมาะสมมากที่สุด เมื่อลูกค้ากำลังเผชิญกับความยากลำบาก

อะไรกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อ

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ

1.การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition)

ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการซึ่งความ         ต้องการหรือปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจำเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจาก

(1) สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายน้ำ เป็นต้น

(2) สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสมทาง การตลาด (4 P’s)เช่น เห็นขนมเค้กน่ากิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ – กิจกรรมส่งเสริม          การตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซื้อ อยากได้, เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็นต้น

  1. การแสวงหาข้อมูล (Information Search)

เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ลำดับขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะทำการ แสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค แบ่งเป็น

(1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จักที่มี       ประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ

(2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตามสื่อต่างๆ     พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ์

(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของสินค้าหรือ   บริการจากสื่อมวลชน หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

(4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัวของ        ผู้บริโภคที่เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆมาก่อน

  1. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)

เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ในขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะทำการประเมินทางเลือก โดยในการ ประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องกำหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา            รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย   เป็นต้น

  1. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)

หลังจากที่ได้ทำการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต้องมี           การตัดสินใจในด้านต่างๆ ดังนี้

(1) ตรายี่ห้อที่ซื้อ (Brand Decision)

(2) ร้านค้าที่ซื้อ (Vendor Decision)

(3) ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision)

(4) เวลาที่ซื้อ (Timing Decision)

(5) วิธีการในการชำระเงิน (Payment-method Decision)

ใช้จดหมายรับรอง

เครื่องมือการขายอย่างหนึ่งที่ทรงพลังมากที่สุดคือจดหมายรับรอง เมื่อคุณพูดว่าสินค้าของคุณเป็นเลิศ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกค้ามุ่งหวัง เขาจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง จะว่าไปแล้วคุณก็คือนักขายคนหนึ่งแต่เมื่อมีคนอื่นที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการของคุณพุดว่าสินค้านั้นดี แล้วละก็ ลูกค้าจะเชื่อและยอมรับการประเมินผลนั้น

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *