ตัวอย่างแผนการตลาดของน้ำพริกแม่อุสา

กลยุทธ์ที่เลือกใช้ คือ กลยุทธ์การขยายตัวในแนวตั้งโดยการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น หรือ จับกลุ่มลูกค้าที่กำลังจะเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ โดย

 • มุ่งตลาดเฉพาะส่วนและหากลยุทธ์ในการเจาะตลาดให้มากขึ้น เพิ่มยอดขายจากลูกค้ากลุ่มเดิม คือ กลุ่มแม่บ้าน คนทำงาน โดยการพัฒนารสชาดสินค้าใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า
 • รักษาลูกค้ากลุ่มเดิมและขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่
 • ขยายตัวโดยสร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy Formulation)

น้ำพริกแม่อุษา เลือกใช้กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy)  เนื่องจากน้ำพริกแม่อุษามีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ำมาก เมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ คือ

 • ปรับปรุงและควบคุมกระบวนการผลิตการดำเนินงาน เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า รวมทั้งทำให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น ด้วยต้นทุนต่ำ เพื่อให้เกิด Economy of Scale ในอนาคต
 • พัฒนาการบริหารวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง เช่น ซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายที่ให้ราคาต่ำสุดด้วยคุณภาพที่ไม่แตกต่างจากเดิม หรือ ผู้จัดจำหน่ายทีมีส่วนลดสินค้ามากที่สุด เป็นต้น

 กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategy Formulation)

จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจน้ำพริก ทำให้น้ำพริกแม่อุษา ต้องกำหนดกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรและระดับธุรกิจ เพื่อให้บริษัทดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียดของกลยุทธ์ดังนี้

กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy)

กลยุทธ์ด้านสินค้า

เน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ซึ่งสินค้าของน้ำพริกแม่อุษา ได้รับเครื่องหมาย อ.ย. ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดดำเนินการ  รวมทั้งบรรจุภัณฑ์มีการปิดผนึกอย่างดี และฉลากสินค้าที่มีรายละเอียดชัดเจน เชื่อถือได้  และมีบาร์โค๊ดกำกับสินค้า

 • กลยุทธ์ด้านราคา
  ปัจจุบันใช้กลยุทธ์ราคาต่ำ โดยจำหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกกว่ายี่ห้ออื่น
 • กลยุทธ์ด้านการจำหน่าย
  จะเน้นจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายเป็นหลัก  เนื่องจากสามารถกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง
 • กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการขาย
  สร้างตราสินค้าน้ำพริกแม่อุษาให้ผู้บริโภครู้จักมากขึ้น โดยออกร้านตามงานหรือเทศกาลต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯลฯ

กลยุทธ์ด้านการดำเนินงาน (Operation Strategy)

 • จัดหาสถานที่ประกอบการใหม่ เนื่องจากสถานประกอบการเดิมคับแคบ อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยและแหล่งชุมชน  ทำให้ไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตรองรับการขยายการตลาดได้
 • ใช้เครื่องมือบรรจุน้ำพริกแทนการใช้กำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • จัดตารางการขนส่งให้เหมาะสม โดยพยายามจัดส่งให้ลูกค้าที่มีเส้นทางเดียวกัน ในวันและเวลาเดียวกัน / ลูกค้าต่างจังหวัดเลือกวิธีการขนส่งผ่านระบบ รสพ. หรือ บขส.

กลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial Strategy)

 • จัดทำงบการเงินต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และถูกต้องทุกเดือน

กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management Strategy)

 • เน้นการจ้างพนักงานที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากสะดวกในการเดินทางและสามารถทำงานล่วงเวลาได้หากมีปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

ปัจจัยที่มีผลทำให้ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปประสบความสำเร็จ คือ เรื่องรสชาดและคุณภาพสินค้า เนื่องจากรูปลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของน้ำพริกสำเร็จรูปจะมีความแตกต่างกันน้อย  โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับเรื่องของรสชาดเป็นหลัก  โดยมีปัจจัยด้านราคาเป็นส่วนประกอบ

ปัจจัยที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ

ปัจจัยที่มีผลทำให้กิจการไม่ประสบความสำเร็จ อาทิเช่น การไม่สามารถสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้ได้ เนื่องจากรสชาดของน้ำพริกสำเร็จรูปส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันมากนัก หากกิจการไม่สามารถสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น ฯลฯ ย่อมประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำตลาดได้ยาก  นอกจากนี้ การรักษาคุณภาพให้สม่ำเสมอ ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

การบริหารจัดการ

 • การก่อตั้งกิจการ น้ำพริกแม่อุษาก่อตั้งและเริ่มผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยผู้ก่อตั้งคือ คุณอุษา มาตาภูมิ
 • โครงสร้างองค์กรและผังบริหาร น้ำพริกแม่อุษา เป็นกิจการ SMEs ในรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 .

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *