จรรยาบรรณของนักขายที่มีต่อสังคม

การที่เป็นพนักงานขายต้องมีความจงรักภัคดีต่อลูกค้าด้วยทุกอย่างต้องทำด้วยใจ บริการด้วยใจ ดังนี้จรรยาบรรณในการขายถือว่าสำคัญที่สุด

จรรยาบรรณต่อสังคม

จรรยาบรรณต่อสังคม

  1. มุ่งขายแต่สินค้าที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
  2. ไม่ควรทำการกล่าวอ้างโฆษณาประโยชน์ของสินค้าจนเกินความจริง
  3. พยายามขายสินค้าด้วยความเป็นธรรม
  4. ปฏิบัติหน้าที่งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นอกเหนือจากจรรยาบรรณที่มีต่อลูกค้าและต่อสังคมแล้ว พนักงานยังต้องมีจรรยาบรรณต่อองค์กรหรือนายจ้าง โดยพยายามปฏิบัติหน้าที่งาน อุทิศเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ถือประโยชน์ขององค์กรก่อนผลประโยชน์ของตนเอง และปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนของบริษัทเต็มความสามารถ นอกจากนั้นพนักงานต้องมีจรรยาบรรณต่อคู่แข่งขันของบริษัทด้วย การที่พนักงานขายกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือนโยบายของคู่แข่งขันในแง่ลบ ถือเป็นกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ และอาจทำให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพนักงานและบริษัทได้ และพนักงานควรระลึกด้วยว่าคู่แข่งขันช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้ามากขึ้นและสุดท้ายพนักงานต้องมีจรรยาบรรณต่อตนเอง การรักษาภาพลักษณ์ที่มีจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การยอมผิดจรรยาบรรณเพื่อผลประโยชน์ในระยะสั้นอาจเกิดผลเสียในระยะยาวได้ พนักงานขายอาจได้รับความกดดันในการขายที่อาจทำให้พนักงานขายกระทำสิ่งที่ผิดจรรยาบรรณ ซึ่งย่อมทำให้ลูกค้าลังเลและไม่เชื่อมั่นในการที่จะตกลงกับพนักงานขายอีกต่อไปได้ นอกจากนั้นนโยบายและขั้นตอนการขายของบริษัทอาจมีผลต่อทางเลือกจรรยาบรรณของพนักงาน ดังนั้นบริษัทควรทำการตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของพนักงานขายว่าสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการขายของบริษัทหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าพนักงานเกิดความไม่พอใจเกี่ยวกับนโยบายและคำขอของบริษัทหรือไม่ และตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับการขายของบริษัทว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ นโยบายของบริษัทอาจสร้างความกดดันให้กับพนักงานขายมากเกินไปจนทำให้พนักงานขายกระทำในสิ่งที่ผิดจรรยาบรรณ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทในด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้าได้ ดังนั้นถ้าบริษัทมีนโยบายใดที่ไม่เหมาะสม บริษัทควรแก้ไขและปรับปรุงพร้อมทั้งตรวจสอบความต้องการของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทควรสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขายด้วย

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *