ข้อมูลการบริโภคและการขายสินค้า

การจะทำธุรกิจอะไรต้องศึกษาหลายๆ อย่างให้รู้และเข้าใจในการขายและการตลาดเพราะท่านจะเจอปัญหาอะไรหลายๆ อย่างที่จะเกิดขึ้นตามมา

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคสินค้า

 1. ระดับรายได้
 2. การเพิ่มและอัตราการเพิ่มของรายได้
 3. การกระจายรายได้
 4. ขนาดและอัตราการเพิ่มของประชากร
 5. การอพยพโยกย้ายของประชาชนจากชนบทสู่เมือง
 6. ลักษณะประชากร : ท้องถิ่น เชื้อชาติ ศาสนา รายได้ การศึกษา อายุ

การขยายความต้องการสินค้า

 1. พยายามสร้างหรือพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นถ้ามีเครื่องทาบบัตรมาใหม่ ในรีบแนะนำให้ลูกค้าทราบ
 2. การปรับปรุงการส่งเสริมการขาย
 3. การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค
 4. อื่นๆ เช่น การช่วยเหลือจากภาครัฐบาล

imgAbout03

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อ 4 Ps

 • Product ผลิตภัณฑ์

คือ สิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ สิ่งที่ต้องพิจารณา คือคุณภาพ  ขนาด บรรจุภัณฑ์ การขนส่งลำเลียง (ให้คงความสด) การพัฒนาการแปรรูป (การเก็บรักษาไว้นาน)ปัจจุบันตราสินค้า (Brand) เครื่องหมายประกันคุณภาพ (Certification mark) มอก. ลิขสิทธิ์ (Copyright) รวมทั้งสิทธิบัตร (Patents) เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคพิจารณา

 • Price ราคา

คือ สิ่งที่กำหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินตรา ลำดับของการเปลี่ยนแปลงราคา คือ

 1. ขั้นแนะนำหรือขึ้นเริ่มต้น (Introduction): จิตวิทยา / เจาะตลาด
 2. ขั้นเจริญเติบโต (Growth): นิยม/คู่แข่งมาก
 3. ขั้นโตเต็มที่ (Maturity): เพิ่มในอัตราลด/ปรับปรุง
 4. ขั้นอิ่มตัว (Saturation): ยอดขายลด
 5. ขั้นตกต่ำ (Decline): ส่งเสริมการขาย
 • Place สถานที่ (ช่องทางการจัดจำหน่าย)

คือ  การนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย และรวมถึง  พ่อค้าคนกลาง หน้าที่ของสถานที่ คือ การติดต่อสื่อสาร (Two-way communication) การสนับสนุนเงินทุน ช่วยในการกำหนดแหล่งที่ตั้งของผู้ซื้อ การเก็บรักษาสินค้า และการเคลื่อนสินค้า

 • Promotion การส่งเสริมการขาย

            คือ การติดต่อสื่อสารด้วยข่าวสาร การชักจูง เพื่อให้เกิดความพอใจ การส่งเสริมการขาย ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย (นิทรรศการ จัดรายการแนะนำสินค้า)  การประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ หรือสื่ออิเลคโทรนิกส์.

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *