การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดองค์การการตลาด

 การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดองค์การการตลาดต้องดูความน่าสนใจของตลาด ได้แก่ ขนาดของตลาดการเติบโต ของตลาด โครงสร้างพื้นฐานตลาด ลักษณะทางประชากร ศาสตร์และพฤติกรรมของผู้บริโภคอะไรเป็นปัจจัยจูงใจใน การตัดสินใจซื้อและจิตวิทยาของผู้ซื้อในตลาด

  1. แผนกส่งออก (Export Department)
  2. แผนกต่างประเทศ (International Division) ถ้าบริษัทมีธุรกิจ ระหว่างประเทศหลายรูปแบบ เช่น ส่งออก ร่วมลงทุน ลงทุน ทางตรง จําเป็นต้องจัดให้มีแผนกต่างประเทศดูแลกิจกรรม ทุกประเภท โดยแบ่งตามเขตภูมิศาสตร์ หรือแบ่งตามกลุ่มของ ผลิตภัณฑ์ หรือแบ่งตามบริษัทลูกในต่างประเทศ
  3. การจัดองค์การการตลาดทั่วโลก (Global Organization) บริษัท ที่ทําการค้าระดับโลกจะต้องวางนโยบายเป็ น Worldwide Policy ตั้งแต่นโยบายการผลิต การตลาด การเงิน ระบบโลจิสติกส์ ผู้ปฏิบัติงานรายงานการดําเนินงานขึ้นตรงต่อผู้บริหารระดับสูง (CEO) ผู้บริหารซึ่งถูกคัดเลือกจากหลายประเทศได้รับการฝึก อบรมให้สามารถดําเนินงานระดับโลก การจัดซื้อ ปัจจัยการผลิต และวัสดุอุปกรณ์จากแหล่งที่มีต้นทุนต่ำสุด

กลยุทธ์ระดับโลกหรือสําหรับแต่ละท้องถิ่นหรือผสมกัน

กลยุทธ์ระดับโลกหรือสําหรับแต่ละท้องถิ่นหรือผสมกัน

  1. กลยุทธ์ระดับโลก (Global Strategy) ถือหลักว่าโลกเป็น ตลาดเดียว ดังนั้นจะใช้กลยุทธ์การตลาดที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน (Standardization) กรณีนี้เหมาะกับสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก เครื่องทาบบัตร
  2. กลยุทธ์นานาชาติ (Multinational Strategy) ถือหลักว่า โลกสามารถแบ่งส่วนตลาดตามความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น (Localization) กรณีนี้เหมาะกับสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้ามีชื่อเสียง ได้แก่ อาหาร ผลิตภัณฑ์ซักล้าง สินค้า อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน
  3. กลยุทธ์ระดับโลกและกลยุทธ์นานาชาติ (Glocal Strategy) กลยุทธ์นี้จะใช้หลักปัจจัยหลักจะทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standardizes) และปัจจัยอื่นจะทําให้สอดคล้องกับความ ต้องการระดับท้องถื่น (Localize)

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *